Loading...
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μαραθώνος 13, Πάτρα 26441
Τηλ.: 2610 524550
Fax: 2610 524471
Email: info@qlc.gr

SQF Code

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων


Τι είναι;

Το SQF Code συντάχθηκε από το ινστιτούτο Safe Quality Food (SQF) του συνδέσμου Food Marketing Institute (FMI) που αποτελείται από εταιρείες, λιανέμπορους και χονδρέμπορους κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το SQF Code είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων. Οι απαιτήσεις του προτύπου ανάλογα με το σκοπό τους διαρθρώνονται σε 3 επίπεδα (1, 2 και 3). Η επιλογή του επιπέδου εξαρτάται από την έκταση της συμμόρφωσης που επιδιώκει να επιτύχει μία επιχείρηση.

Το επίπεδο 1 προδιαγράφει τις απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs) και τους θεμελιώδης ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων.  

Το επίπεδο 2 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του επιπέδου 1 και θέτει τα κριτήρια για την ανάπτυξη ενός συστήματος HACCP βασισμένο στις αρχές του Codex Alimentarius.

Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει τις απαιτήσεις των επιπέδων 1 και 2, καθώς και επιπλέον κριτήρια για τη διεξαγωγή ανάλυσης επικινδυνότητας με σκοπό την πρόληψη της παραγωγής ποιοτικά ελαττωματικού προϊόντος.

Το επίπεδο 2 του SQF Code έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for Food, FSSC 22000 και IFS Food Standard.


Σε ποιους απευθύνεται
;

Το SQF Code απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων συμπεριλαμβάνοντας τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, υλικών συσκευασίας και άλλων υλικών που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. Το SQF Code ταιριάζει κυρίως σε επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους ή προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών (super markets).


Πώς υλοποιείται
;

H ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το SQF Food Standard ακολουθεί τα παρακάτω βασικά βήματα:

  • Εντοπισμός και αξιολόγηση των αποκλίσεων της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των απαιτήσεων του προτύπου
  • Υλοποίηση των ενεργειών για την κάλυψη των αποκλίσεων που εντοπίστηκαν
  • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του HACCP αν επιδιώκεται η συμμόρφωση με τα επίπεδα 2 και 3)
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος
  • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο 
  • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης


Είναι δύσκολη η εφαρμογή
;

Το επίπεδο δυσκολίας εξαρτάται από το επίπεδο της συμμόρφωσης που θα επιλέξει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του SQF Code μπορεί να εξελιχθεί σταδιακά επιτυγχάνοντας αρχικά συμμόρφωση στις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων, προχωρώντας  στη συνέχεια σε πλήρη συμμόρφωση αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων και τέλος καλύπτοντας και τις απαιτήσεις του προτύπου που αφορούν στην ποιότητα των τροφίμων.

To SQF Code στο επίπεδο 3 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων με υψηλές απαιτήσεις και η συνεργασία της επιχείρησης με εξειδικευμένο σύμβουλο κρίνεται απαραίτητη. Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης θα βοηθήσει την επιχείρηση στην εύκολη εφαρμογή του.


Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία;

Τα συστήματα SQF δεν είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα και πιθανότατα να χρειαστεί να αναζητήσετε επιθεωρητές και φορείς πιστοποιήσεις από το εξωτερικό (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Αυστραλία όπου αυτά τα συστήματα είναι πιο δημοφιλή), οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από το SQFI για τη διεξαγωγή ελέγχων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει έλεγχο της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων της, έλεγχο της υλικοτεχνικής υποδομής, έλεγχο του συστήματος διαχείρισης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ανάλογα με το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιλέξει.

Η έκταση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου αποδίδεται με αντίστοιχη βαθμολογία Ε (excellent), G (good) και C (comply) η οποία και καθορίζει το χρόνο ισχύς του πιστοποιητικού. Για την έκδοση του πιστοποιητικού η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καλύψει όλες τις αποκλίσεις που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο. Τα πιστοποιητικά ισχύουν συνήθως για 12 μήνες.


Τι οφέλη έχει;

Το SQF Code καλύπτει από βασικά θέματα ασφάλειας και νομιμότητας των τροφίμων μέχρι τις πιο ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων. Αποτελεί ένα εργαλείο για την εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις διεθνής προδιαγραφές. Στην Ελλάδα το σύστημα δεν είναι διαδεδομένο και οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτό κυρίως για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις συγκεκριμένων πελατών. Όπως και όλα τα συστήματα παγκόσμιας αναγνώρισης, έτσι και αυτό, αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξαγωγές προϊόντων κυρίως στις ΗΠΑ και Αυστραλία.


Πόσος χρόνος απαιτείται
;

Ο χρόνος ανάπτυξης και εγκατάστασης επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα πιστοποιηθούν, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες. Ο χρόνος για τη διεξαγωγή και της πιστοποίησης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των επιθεωρητών καθώς είναι πιθανόν να απαιτηθεί η παρουσία επιθεωρητή από το εξωτερικό.

 
Copyright © 2010 - 2024 ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Σύμβουλοι Πιστοποίησης Επιχειρήσεων Πάτρα