Loading...
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Μαραθώνος 13, Πάτρα 26441
Τηλ.: 2610 524550
Fax: 2610 524471
Email: info@qlc.gr

FSSC 22000

Σχήμα Πιστοποίησης για τις Επιχειρήσεις της Αλυσίδας των Τροφίμων


Τι είναι;

Το FSSC 22000  δημιουργήθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FSSC (Food System Safety Certification) και αποτελεί ένα σχήμα πιστοποίησης με βασικά στοιχεία το ISO 22000:2005 και το PAS 220:2008.

Το PAS 220:2008 συντάχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο της Μ. Βρετανίας (BSI) με τη συμβολή κορυφαίων εταιρειών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων όπως η Danone, Kraft Foods, Unilever και η Nestle ως υποστηρικτικό υλικό του ISO 22000:2005.  Ο σκοπός ήταν να καθορίσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις βασικές συνθήκες και δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, γνωστά ως προαπαιτούμενα (PRPs), τα οποία στο ISO 22000:2005 αναφέρονται ως μέτρα προς αξιολόγηση.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα σχήμα πιστοποίησης για επιχειρήσεις τροφίμων το οποίο αναγνωρίστηκε από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Initiative) ως ισοδύναμο με άλλα αντίστοιχα σχήματα όπως το BRC Standard for Food, το IFS Food Standard και το SQF Code.


Σε ποιους απευθύνεται;

Το FSSC 22000 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση των τροφίμων, πλην της πρωτογενούς παραγωγής, και ταιριάζει κυρίως στις επιχειρήσεις που λόγω των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων επιθυμούν να πιστοποιηθούν με ένα σχήμα αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Απευθύνεται επίσης στις επιχειρήσεις που η υλικοτεχνικής τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία και επιδιώκουν να ξεχωρίσουν λαμβάνοντας πιο απαιτητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων τους.


Πώς υλοποιείται;

Το FSSC 22000 αναπτύσσεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Καθιέρωση διαχειριστικών διαδικασιών που απαιτούνται από το ISO 22000:2005
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και των συνθηκών και διεργασιών παραγωγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προαπαιτούμενων (PRPs) όπως καθορίζονται στο PAS 220:2008
 • Συγκρότηση ομάδας ασφάλειας τροφίμων που θα έχει τη γνώση και την εμπειρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος και ορισμός επικεφαλή ομάδας
 • Περιγραφή των α΄ υλών, των συστατικών και των υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα
 • Περιγραφή προϊόντος και προσδιορισμός της αναμενόμενης και ακούσιας χρήσης του
 • Σχεδιασμός διαγράμματος ροής το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος
 • Επαλήθευση του διαγράμματος ροής κατά τη διαδικασία παραγωγής
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων που δύναται να εμφανιστούν
 • Προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την πρόληψη ή περιορισμό εντός αποδεκτών επιπέδων των κινδύνων και κατηγοριοποίηση τους σε προαπαιτούμενα προγράμματα (OPRPs) και κρίσιμα σημεία ελέγχου (CCPs)
 • Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε CCP, η τήρηση των οποίων θα εξασφαλίζει ότι το CCP βρίσκεται υπό έλεγχο
 • Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των CCPs και OPRPs
 • Καθιέρωση διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών που υλοποιούνται σε περίπτωση που τα συστήματα παρακολούθησης δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο CCP ή OPRP βρίσκεται εκτός ελέγχου
 • Προσδιορισμός των διαδικασιών επαλήθευσης και επικύρωσης του συστήματος
 • Καθιέρωση επιπρόσθετων διαδικασιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για το PAS 220:2008
 • Εγκατάσταση ενός αποτελεσματικού συστήματος αρχειοθέτησης και καταγραφής του συστήματος
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Επικύρωση και εφαρμογή συστήματος
 • Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο 
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης


Είναι δύσκολη η εφαρμογή;

Όπως και τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης, το παρόν σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν το ISO 22000:2005, δε θα δυσκολευτούν να επιτύχουν αποτελεσματική εφαρμογή του FSSC 22000 εφόσον η υλικοτεχνική τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία. Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν BRC Standard for Food, IFS Food Standard ή SQF 2000 Code θα βρουν το FSSC 22000 περισσότερο προσανατολισμένο στην ασφάλεια των τροφίμων, παρά στην ποιότητα και θα μπορέσουν να το υιοθετήσουν χωρίς δυσκολίες.

Για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν σύστημα είναι απαραίτητη η συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο ή η εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης καταρτισμένο στην ασφάλεια των τροφίμων. Η επιλογή του συμβούλου θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε ένα λειτουργικό σύστημα, εύκολα εφαρμόσιμο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.


Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία;

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αρχικά αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων της, αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Κατόπιν θετικής εισήγησης ή κάλυψη των αποκλίσεων που τυχόν εντοπισθούν από το Φορέα Πιστοποίησης, διεξάγεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος.

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό από το Φορέα Πιστοποίησης, ενώ σε περίπτωση αποκλίσεων ορίζονται για τις σημαντικές οι διορθωτικές ενέργειες και κατόπιν ολοκλήρωσης τους εκδίδεται το Πιστοποιητικό. Τις μη σημαντικές αποκλίσεις η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τις διευθετήσει μέχρι την επόμενη αξιολόγηση.

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του συστήματος και αυτή η συμμόρφωση θα επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις. 


Τι οφέλη έχει;

Τα κύρια πλεονεκτήματα του FSSC 22000 είναι η αναγνωρισιμότητα του από τον οργανισμό GFSI ως ισοδύναμο των συστημάτων BRC Standard for Food, IFS Food Standard και SQF 2000 Code, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σύστημα προσανατολισμένο στην ασφάλεια δίχως να θέτει ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίμων, γεγονός το οποίο πιθανόν να αποτελεί πλεονέκτημα του συστήματος για μία επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην ασφάλεια των τροφίμων.

Επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν ISO 22000:2005 και η υλικοτεχνική τους υποδομή είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία μπορούν εύκολα να αναβαθμίσουν το σύστημά τους και εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του PAS 220:2008 να αποκτήσουν πιστοποίηση FSSC 22000.


Πόσος χρόνος απαιτείται?

Ο χρόνος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης επηρεάζεται από την πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής, τον αριθμό των μονάδων που θα πιστοποιηθούν, τις μονάδες παραγωγής, τον αριθμό του προσωπικού, τη δέσμευση της επιχείρησης και τις παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για τη συμμόρφωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες.

 
Copyright © 2010 - 2024 ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - Σύμβουλοι Πιστοποίησης Επιχειρήσεων Πάτρα